بخش مشاهده کنونی category

خدمات, صفحه 2

انواع خدمات از قبیل طراحی سایت، ثبت نام دامنه و اختصاص هاست در این بخش صورت می پذیرد.

واریز وجه

ابتدا موضوع و نیازهای کاری خود را طبق موارد بیان شده در قسمت طراحی سایت جهت سفارش تعیین نموده و در صورت دستیابی به توافق نهایی و تصمیم برای اقدام به سفارش می توانید مبالغ مورد نظر خود را به حسابهای زیر واریز نمایید: ردیف نام بانک شماره حساب شماره …