واریز وجه

ابتدا موضوع و نیازهای کاری خود را طبق موارد بیان شده در قسمت طراحی سایت جهت سفارش تعیین نموده و در صورت دستیابی به توافق نهایی و تصمیم برای اقدام به سفارش می توانید مبالغ مورد نظر خود را به حسابهای زیر واریز نمایید:

ردیف نام بانک شماره حساب شماره کارت به نام
۱ سامان ۹۳۰۱۷۰۰۸۱۸۴۲۵۱ ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۸۰۹۵۹۱۰ سید سجاد شاهچراغیان
۲ صادرات ۰۳۰۳۲۱۸۶۱۹۰۰۷  ۶۰۳۷۶۹۱۰۲۸۲۱۷۶۹۳ سید سجاد شاهچراغیان
۳ ملی  ۰۳۳۳۰۱۲۱۵۴۰۰۰  ۶۰۳۷۹۹۱۱۶۰۵۳۶۹۱۲ سید سجاد شاهچراغیان

و جهت ارائه سفارش طراحی سایت خود به گروه نرم افزاری SWS می توانید از طریق تکمیل این فرم اقدام نمایید.

  با تشکر
مدیریت گروه نرم افزاری SWS